អំពីយើងខ្ញុំ

បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា (ប.យ.ក) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ និងបានចុះបញ្ជិកានៅក្រសួងមហាផ្ទៃថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ តាមរយៈលិខិតលេខ៧៩៤ ស.ជ.ណ។ ប.យ.ក គឺជាសមាគមយុវជនសមាជិកភាព ឯករាជ្យ និងប្រជាធិបតេយ្យ ដែលកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់យុវជន សិស្ស និស្សិតនៅតាមសាលា សាកលវិទ្យាល័យ និងយុវជននៅតាមសហគមន៍។ ប.យ.ក បង្កើតឡើង ក្នុងវត្ថុបំណងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជនតាមរយៈការចងក្រង អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព និងការតស៊ូមតិ ដើម្បីឱ្យយុវជនចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជមាន។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

អានទាំងអស់

ដំណឹង​ទើប​ផ្សាយ

វីដេអូយុទ្ធនាការ

យើងត្រូវការ​អ្នក​!

ចូលជាសមាជិក

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជាមាន!

ចុះឈ្មោះ ឥឡូវ!

បណ្តាល័យរូបភាព